SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

podjetja KAGO Aleks Kalčič s.p. Na griču 4 3202 Ljubečna, matična številka: 3400131000, Davčna številka: SI34402594 (v nadaljevanju KAGO)

1. Predmet pogojev

Ti splošni pogoji urejajo obligacijske odnose med podjetjem KAGO in kupci blaga, izdelkov in storitev iz njenega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu blago). Ti splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med KAGO in kupcem (v nadaljevanju besedila stranki), razen če se KAGO in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. V dvomu se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki.

2. Naročilo in Potrditev naročila

KAGO na podlagi naročila kupca dobavi blago ali opravi storitev. V primeru naročila blaga, ki ni vezano za pogodbo podpisano med strankama KAGO pošlje potrditev naročila . V potrditvi naročila so določeni komercialni pogoji, ki veljajo za dobavo naročenega blaga. V potrditvi naročila morajo biti določeni naslednji elementi vrsta blaga, cena, rok dobave, rok plačila in pariteta. V kolikor se kupec s komercialnimi pogoji v potrditvi naročila ne strinja, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu. V nasprotnem primeru se naročilo izvede pod pogoji, ki so določeni v potrditvi naročila.

V primeru naročila blaga, ki je predmet pogodbe med strankama, potrditev naročila ni potrebna. Naročilo se izvede skladno z določili veljavne pogodbe. V primeru spremembe pogojev poslovanja morata stranki podpisati aneks k osnovni pogodbi. KAGO za dobavljeno blago ali storitev izstavi fakturo. Rok plačila in pogoji so določeni z veljavno pogodbo in aneksi. V primeru, da se kupec ne strinja z izstavljeno fakturo jo mora z obrazložitvijo zavrniti v roku 8 dni od izstavitve.

3. Dobavni roki:

Informativni dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma predračunu KAGO in potrditvi naročila.

4. Minimalna naročila:

Minimalno naročilo znaša 50,00 EUR brez DDV-ja, sicer se zaračunajo stroški manipulacije v višini 20,00 EUR brez DDV-ja.

5. Plačilni pogoji:

Običajni plačilni rok znaša 15 dni od datuma opravljene storitve ali odpreme blaga. Daljši plačilni roki so lahko dogovorjeni pisno v obliki pogodbe o medsebojnem sodelovanju. KAGO ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

6. Reklamacija blaga:

napačno dobavljeno blago in vidne napake mora kupec reklamirati nemudoma oziroma v osmih dneh po prevzemu blaga. Kupec zabeleži nepravilnosti v zapisniku in reklamaciji priloži slike napak. Pri transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga podpišeta prevoznik in kupec blaga. Zapisniku je potrebno priložiti fotografije poškodovanega blaga.

7. Nemožnost izpolnitve naročila: KAGO ne odgovarja ob ne izdobavi naročenega blaga v primeru višje sile, ukrepih državnih organov in drugih dogodkih, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere KAGO ne more vplivati.

8. Splošna določila:

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so specifikacije dobav kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija poslovna skrivnost. Kršitev poslovne skrivnosti ima za posledico takojšnjo prekinitev vseh oblik poslovnega sodelovanja, stranki pa imata pravico do povračila škode.

Morebitne spore bosta stranki urejala sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu tožeče stranke.

Ljubečna, 14. 5. 2018

*veljavni splošni prodajni pogoji so javno objavljeni na spletni strani http://www.kago-lepila.si